Ieškoti 1. Knygos / Books pagal publikavimo datą

Rūšiuoti pagal: Rikiuoti: Rezultatai:

 • Perminas, Aidas; Goštautas, Antanas; Endriulaitienė, Auksė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2004)
  Leidinyje pateikiamos pagrindinės psichologinės teorijos, aiškinančios asmenybės sampratą, vystymąsi ir taikymo galimybes. Leidinys paruoštas tam, kad būtų galima apžvelgti įvairias asmenybės teorijas sveikatos požiūriu. ...
 • Čepinskis, Jonas; Raškinis, Dalius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2005)
  Knygoje yra skyriai, kuriuose aiškinami draudimo veiklos raidos, rizikų valdymo, draudimo teoriniai klausimai. Skaitytojai supažindinami su draudimo veiklos klasifikacija, klasifikavimo principais,draudimo šakomis bei ...
 • Kerbelytė, Bronislava (Vytauto Didžiojo universitetas, 2005)
  Įvadiniame skyriuje aiškinamos sąvokos tautosaka ir folkloras, apibūdinami folkloro santykiai su literatūra, svarbiausieji požymiai, kūrinių funkcionavimo dėsniai. Kituose skyriuose nagrinėjamos tam tikrų žanrų kūrinių ...
 • Marcinkevičienė, Rūta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Vadovėlio paskirtis – supažindinti studentus su įvairiomis teksto analizės kryptimis, apimančiomis kelias humanitarines disciplinas: teksto lingvistiką, žanro teoriją, diskurso analizę, lingvistinę semantiką ir pragmatiką. ...
 • Gedvilienė, Genutė; Zuzevičiūtė, Vaiva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Autorių tikslas – suprantamai pateikti studentams edukologijos mokslą. Manome, kad skaitytojai, studijuodami pagal šią knygą, analizuodami tekstus, atlikdami užduotis, atsakydami į klausimus, gebės edukologiškai mąstyti, ...
 • Endriulaitienė, Auksė; Perminas, Aidas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Ši metodinė priemonė papildo VDU išleistą mokomąją knygą „Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas“. Pagrindinis šio leidinio tikslas – ugdyti praktinius studentų gebėjimus, mokantis asmenybės teorijų. Šis leidinys padės ...
 • Čiubrinskas, Vytis (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Knygoje nagrinėjama antropologijos, palyginti naujo ir sparčiai kintančio mokslo, svarbiausios teorijos, metodai ir sąvokos. Šiandieninė socialinė ir kultūrinė antropologija, neretai suartėjanti su sociologija, vis dėlto ...
 • Prazauskas, Algimantas; Unikaitė, Ingrida (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Šis vadovėlis skiriamas politikos mokslų bakalauro studijų studentams bei visiems, norintiems susipažinti su politikos mokslo pagrindais. Vadovėlyje studentai detaliai supažindinami su politikos mokslo objektu, struktūra, ...
 • Žukienė, Rasa (rengėja); Mažeikienė, Rūta (rengėja); Dovydaitytė, Linara (rengėja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Kultūros animacija remiasi aktyvaus kultūros vyksmo, kurio kūrime dalyvauja įvairios socialinės grupės, idėja. Kultūros animacija – tai viena iš kultūros organizavimo formų, akcentuojanti visuomenės įsitraukimą, jos ...
 • Tolvaišienė, Nijolė (rengėja); Šinkūnaitė, Laima (rengėja); Butkevičienė, Jolita (rengėja); Almonaitytė-Navickienė, Vaida (rengėja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2007)
  Straipsnių rinkinys supažindina studentus su kultūros politikos samprata bei principais. Analizuojamos ir vertinamos valstybės kultūros politikos situacijos Lietuvoje ir kultūros politikos savitumai Europos šalyse. Studentai ...
 • Čiubrinskas, Vytis (sudarytojas); Kuznecovienė, Jolanta (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2008)
  Tai antropologinė-sociologinė studija apie globalizacijos paveiktos lietuviškos tapatybės kontūrus. Knygos sudarytojai siūlo bet kokį kalbėjimą apie tautinę tapatybę pradėti nuo prielaidos, kad nebuvo ir nėra vieno ir ...
 • Girdauskas, Valdas; Petruškevičius, Raimondas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2008)
  Ši mokomoji priemonė yra įvadas į nanofotoninių struktūrų mokslą. Pirmame skyriuje apžvelgiama Maksvelo lygtis ir elektromagnetinių bangų sklidimo pagrindai. Antrame skyriuje pateikiamos įvadinės žinios apie šviesos sklidimą ...
 • Butkus, Alvydas (A. Butkaus leidykla "Aesti", 2008)
  Knygoje pateikiami latvių kalbos fonetikos, morfologijos ir žodžių darybos pratimai, supažindinama su dabartine, senąja ir latgalietiškąja rašyba bei tos rašybos pavyzdžiais. Be pratimų, skaitytojas ras ir latvių kalbos ...
 • Butkus, Alvydas (A. Butkaus leidykla „Aesti“, 2008)
  Lietuvos ir Latvijos tarpusavio santykiai, abiejų šalių santykiai su didžiosiomis kaimynėmis, tautinių mažumų keliamos pretenzijos ir veikla Lietuvoje bei Latvijoje, Baltijos šalių vadavimasis iš sovietinio kultūrinio ir ...
 • Berkmanas, Tomas (sudarytojas); Gruodytė, Edita (sudarytoja) (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  The publication presents the materials of the conference “Impact of Globalization to Law: New Challenges and New Opportunities”, which was held on the 22nd of May, 2009, at the Vytautas Magnus University, Kaunas. The ...
 • Čirūnaitė, Jūratė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Mokymo priemonėje yra 24 studentų redagavimo pratyboms skirti tekstai, 5 suredaguotų tekstų pavyzdžiai, 8 kalbų (rusų, lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, norvegų, latvių) frazeologizmų ir kitų vaizdingų posakių ...
 • Kerbelytė, Bronislava (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Šiame tome pirmą kartą skelbiamos lietuvių liaudies pasakojimų, anekdotų ir oracijų klasifikacijos, aprašyti kūrinių tipai; nurodomi susistemintų XIX - XX a. užrašytų spausdintų bei rankraštinių variantų šaltiniai. Liaudies ...
 • Pranevičius, Liudvikas; Pranevičius, Liudas; Milčius, Darius (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  Monografija apibendrina vandenilio plazmos sąveikos su volframo dangomis tyrimus, susijusius su jų panaudojimu termobranduolinės sintezės reaktoriuje. Akcentuojami rezultatai, gauti nagrinėjant anglies priemaišų, patenkančių ...
 • Lukaševičius, Artūras (Vytauto Didžiojo universitetas, 2009)
  XX amžiuje pasaulis patyrė didelių sukrėtimų ir pokyčių: du pasauliniai karai ir karingasis ateizmas, totalitarinių sistemų iškilimas ir žlugimas, sekuliarizmas ir seksualinė revoliucija, moralinis ir religinis reliatyvizmas ...
 • Mačianskienė, Nemira (2009)
  Mokymasis kitos kalbos neatskiriamas nuo susipažinimo su kita kultūra, o užsienio kalbos kompetencija reiškia ne tik gebėjimą sėkmingai komunikuoti kita kalba, bet ir gebėjimą pristatyti savo kultūrą pasauliui ta kalba. ...

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra