Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research

 

  ISSN 2335-8750
  http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750

Recenzuojamo leidinio “Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” steigėjas yra 1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas. Leidinys leidžiamas kartu su Vilniaus universitetu. Žurnale skelbiami vadybos bei jam artimų mokslų naujausi sisteminiai tyrimai, recenzuojami reikšmingi mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni moksliniai renginiai, svarstomos vadybos pedagoginės ir praktinės problemos. Mūsų leidinyje išspausdinti straipsniai pripažįstami suteikiant mokslinį laipsnį (Mokslo ir studijų departamento prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas Nr.13, 1998 05 01). Leidinio “Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai” tematikos spektras yra pakankamai platus: vadybos metodologija; organizacijų koncepcijos analizė; organizacijos ir makroekonominės aplinkos sąveika; verslininkystės teorija ir praktika; organizacinis projektavimas; personalo vadyba; vadovavimo metodologija; marketingo vadyba; strateginė vadyba; finansų vadyba; gamybos valdymas; operatyvinis valdymas; vadybos vystymo tendencijos; tarptautinio verslo teorijos ir organizavimas; verslo globalizacija. Leidinyje spausdinami Lietuvos ir užsienio autorių straipsniai, todėl tai leidžia plačiai diskutuoti apie tarptautines vadybos mokslo problemas. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

Rinkiniai

Nauji dokumentai

 • Alas, Ruth (2008)
  This paper studies employees’ willingness to participate in implementation of organizational change in 41 Estonian organizations. An explanatory, standardised questionnaire was designed on the basis of models and theories ...
 • Bagdonienė, Liudmila; Zemblytė, Jurgita (2008)
  The paper provides an overview of service research areas and the methods of data collection used by service researchers working at Lithuanian universities. The authors present the results of content analysis and the ...
 • Bakanauskienė, Irena; Staniulienė, Sonata; Maziliauskaitė, Ingrida (2008)
  Straipsnyje pateikiami personalo valdymo (sutr. PV) veiklų žvalgybinio tyrimo Lietuvos įmonėse rezultatai. Juose atsispindi PV veiklų išsivystymo lygis, naudojamų metodų įvairovė, PV subjektų darbo pasidalijimas įmonėse. ...
 • Kvedaravičienė, Ieva (2008)
  Straipsnyje analizuojamas būsto ūkio sistemiškumas. Analizuojant būsto ūkį bei jo funkcionavimą sisteminiu požiūriu, atskleidžiama išorinės aplinkos bei būsto ūkio dalyvių įtaka bendrai būsto ūkio veiklai. Sisteminio ...
 • Kvedaravičius, Jonas (2008)
  Straipsnyje nagrinėjamas sąvokų – vadyba, vadybos procesai – interpretavimas. Atskiriamos ir išgryninamos integralios vadybos dedamosios – organizavimas, vadovavimas, valdymas; nurodomi valdymo objektai; parodomi sisteminio ...
 • Lydeka, Zigmas; Zakarevičius, Povilas; Žukauskas, Panas (2008)
  Straipsnyje išdėstyti mokslinių tyrimų prioritetinių krypčių nustatymo principai ir jų taikymo sritys, pateikti tyrimus vykdančių institucijų sistemos pertvarkymo siūlymai, numatytos šių institucijų vidinių struktūrų ...
 • Malinauskas, Žilvinas; Kvedaravičius, Jonas (2008)
  Straipsnyje nagrinėjamas sinergetikos bei sistemų teorijų modelių santykis, parodomi sinergetikos ryšiai su kai kuriomis ekonomikos teorijomis. Apibendrinus teorinę medžiagą teigiama, kad sinergetika leidžia tiksliausiai ...
 • Perkumienė, Dalia; Raupelienė, Asta (2008)
  In this article the authors seek to reveal the peculiarities of ethics and working culture in the public sector. They analyse how ethics and working culture influence the mutual relations of employees, communication between ...
 • Skaržauskienė, Aelita (2008)
  Straipsnyje bandoma atsakyti į vadybai aktualų klausimą, kaip sisteminio mąstymo principai gali padėti organizacijai efektyviau veikti konkurencinėje aplinkoje. Sisteminio mąstymo principai gali tapti vertingais organizacijos ...
 • Strazdienė, Gražina; Garalis, Algirdas (2008)
  Straipsnyje nagrinėjami imitacijų, kaip mokymo metodų, teoriniai aspektai, jų taikymo galimybės verslumo ugdyme bei imitacinių verslumo ugdymo modelių raiška Lietuvoje. Pristatomas tyrimas, kuriuo buvo atskleistas imitacinės ...
 • Vissak, Tiia (2008)
  The paper aims to give practical suggestions if and how to outsource logistics services and how to select suitable service providers in order to achieve success. Based on academic and non-academic literature, the paper ...
 • Bakanauskas, Arvydas; Pilelienė, Lina (2008)
  Straipsnyje pateikiamas apjungiantis vartotojų lojalumo klasifikavimo modelis. Analizuojami galimi vartotojų lojalumo matavimo metodai. Atliktos vartotojų lojalumo klasifikavimo bei matavimo analizės pagrindu sudarytas ...
 • Ganusauskaitė, Aurelija; Liesionis, Vytautas (2008)
  Straipsnio tikslas yra atskleisti kūrybiškumo svarbą ir pagrįsti šios savybės aktualumą asmeniniame ir organizaciniame kontekste. Taip pat pabrėžiama, jog organizacija turi formuoti aplinką, palankią naujovėms, lankstumui ...
 • Garuckas, Rimantas; Mačerinskas, Jogaila (2008)
  Pasitelkiant teisinių dokumentų, mokslinės literatūros, tyrimų duomenis, SSGG analizę, nagrinėjama Lietuvos inovacinio verslo situacija Europos Sąjungos kontekste, naujovių diegimo ir konkurencingumo ryšys, novatoriškos ...
 • Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga (2008)
  Straipsnyje nagrinėjamos aukštojo mokslo teikiamos paslaugos informacinės visuomenės sąlygomis. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais parodyta studentų (KTU ir VDU), t.y. paslaugų gavėjų, nuomonė apie praktikoje realizuojamas ...
 • Leonienė, Birutė (2008)
  Straipsnyje analizuojamas vadovavimas darbuotojams ir jo ypatumai sparčiai besikeičiančioje aplinkoje. Vadovavimas darbuotojams, pasitelkiant savivaldos raišką, traktuojamas kaip organizacijos žmogiškojo kapitalo valdymo ...
 • Mažylis, Liudas; Rabinovič, Liubov (2008)
  Analizuojama Lietuvos teritorijos administracinės reformos koncepcijos įgyvendinimo praktinė patirtis Rietavo, Pagėgių bei Elektrėnų savivaldybėse. Parodoma, kad pranašumai (ekonomikos plėtra naujose savivaldybėse, gyventojų ...
 • Čepinskis, Jonas; Jonynas, Dalius (2008)
  Straipsnyje analizuojama globalizacija pasaulio akcijų rinkoje, jos raida, įtaka pasaulio vertybinių popierių grąžai bei kaip šis procesas įtakoja Lietuvos investuotojų investicinius sprendimus. Straipsnio autoriai įvertina ...
 • Dubinas, Valentinas; Smilga, Edmundas (2008)
  Straipsnyje nagrinėjamos strateginio valdymo galimybės ir pranašumai postindustrinėje visuomenėje ekonomikos globalizacijos sąlygomis. Pabrėžiama strateginio mąstymo skatinimo reikšmė ir strateginio valdymo rezultatų ...

Daugiau