Grupės ir aplinkos / Groups and Environments 2009, nr. 1

 • Ramanauskaitė, Egidija; Vaišnys, J. Rimas (2009)
  Straipsnyje parodoma, kaip galima taikyti matematinės dinaminių sistemų teorijos prieigą socialinio reiškinio – subkultūrinės grupės – analizei. Pateikiamas 7-ojo dešimtmečio hipių grupės tyrimo fragmentas, kuriuo parodoma, ...
 • Černevičiūtė, Jūratė (2009)
  Straipsnyje apžvelgiama socialinių mokslų ir kultūros teorijų tapatumo apibrėžimo problematika. Analizuojamas tapatumo kūrimas populiariosios kultūros (televizijos, reklamos, populiarių žurnalų, knygų) tekstuose ir jų ...
 • Drevel, Aurelija (2009)
  Bendraujant interneto erdvėse vartotojo išvaizda, socialinis statusas ir kultūrinės vertybės yra nusakomos virtualiais ženklais. Šis procesas gali būti interpretuojamas kaip išskirtinis asmens ir bendruomenės tapatumo ...
 • Petrusevičiūtė, Agnė (2009)
  Straipsnyje aptariami būdingi Lietuvos metalistų subkultūros bruožai, nusakantys jų subkultūrinę tapatybę: tai pasaulėžiūra, muzika, kuriamas įvaizdis bei gyvenimo būdas. Taip pat analizuojami metalistų subkultūros atstovų ...
 • Petružytė, Donata (2009)
  Šiame straipsnyje analizuojama atliekų rinkėjų subkultūra: remiantis straipsnio autorės atlikto tyrimo Kariotiškių sąvartyne duomenimis, atskleidžiami gyvensenos ypatumai: aptariamas darbo pobūdis, būstas ir mityba, žmonių ...
 • Vaišnys, J. Rimas; Ramanauskaitė, Egidija (2009)
  The need to make meaningful comparisons between different subcultural groups existing in various social contexts, which are being studied by different researchers, requires correspondingly meaningful communications between ...
 • Priede, Janis (2009)
  Straipsnyje analizuojamos Latvijoje veikiančių su Rericho vardu susijusių grupių kultūrinio (bei tautinio) tapatumo sampratos, ideologijos, šių grupių sąveikos su neopagoniškais, ezoteriniais judėjimais. Pateikiamas Maskvos ...
 • Šatūnienė, Reda (2009)
  Straipsnyje pristatomos pagrindinės Vakarų ir Lietuvos pankų subkultūros akademinių tyrinėjimų kryptys ir temos, aptariami lietuviškos pankų subkultūros bruožai globalios kultūros kontekste. Remiamasi autorės 2005–2008 ...
 • Žibinskaitė, Eglė (2009)
  Straipsnyje analizuojamas Vytauto Didžiojo universiteto merginų krepšinio komandos subkultūrinis tapatumas: grupės savivoka, grupės narių laisvalaikio ir sportinės motyvacijos, tarpusavio santykių kūrimas, kuris formuojasi ...
 • Buivydas, Andrius; Vaišnys, J. Rimas (2009)
  Siūlomas grupės aprašymas padeda tiriamą grupę vienareikšmiškai išskirti iš grupių rinkinio. Naudojama dinaminių sistemų prieiga padeda natūraliai susieti empirinį grupės aprašymą su grupę apibūdinančio modelio aprašymu. ...
 • Miselytė, Marija (2009)
  Straipsnyje nagrinėjami subkultūrinių grupių (gotų ir skustagalvių) moralinių sprendimų kompetencijos ypatumai, atskleidžiama moralinių sprendimų sąvoka, jų reikšmė subkultūrinių grupių tyrimams. Straipsnis parengtas ...
 • Indriliūnaitė, Rasa (2009)
  Tyrimai apie benamius – vieną giliausioje socialinėje atskirtyje esančių Lietuvos socialinių grupių – leidžia teigti, jog ši grupė yra labai nevienalytė. Viena ją sudarančių subgrupių yra benamiai, buvę nuteistieji. ...
 • Mažeikis, Gintautas (2009)
  Šio straipsnio tikslas – aptarti ekonomikos subkultūrizacijos reiškinį ir jo funkcionavimo principus kultūros studijų požiūriu. Ekonomikos subkultūrizacija pasireiškia autonominių simbolinių organizacijų – arba, plačiau, ...
 • Ramanauskaitė, Egidija; Buivydas, Andrius; Vaišnys, J. Rimas (2009)
  Straipsnio paskirtis – naujųjų pagonių grupės elgesio analizė, taikant grupės tyrimui dinaminių sistemų teorijos prieigą. Grupės elgesys tokioje prieigoje tyrinėjamas atskirai aptariant kiekvieno jos nario elgesį ir jį ...
 • Liubinienė, Neringa (2009)
  Remiantis Deenos Weinstein pasiūlytais garsiniu, verbaliniu ir vizualiniu kodais, straipsnyje nagrinėjama jaunimo sociokultūrinės grupės – Lietuvos metalistų subkultūros – konstruojamo kolektyvinio identiteto raiška, ...