Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Neformalusis vaikų švietimas socialinių netolygumų įveikai

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas lt_LT
dc.contributor.advisor Petruškevičiūtė, Auksė
dc.contributor.author Pitrėnaitė, Elinga
dc.date.accessioned 2019-01-17T21:38:56Z
dc.date.available 2019-01-17T21:38:56Z
dc.date.issued 2019-01-24
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/37043
dc.description.abstract Visuotinai pripažįstama, kad švietimas yra esminis socialinių netolygumų įveikos, socialinės atskirties sumažinimo ir socialinės įtraukties didinimo veiksnys, tačiau jis turi veikti subalansuotai ir sistemiškai apjungiant visas jo teikiamas galimybes ir formas, ypač akcentuojant neformaliojo švietimo reikšmę asmens ugdymuisi. Mokslinė darbo problema: Kaip neformalusis vaikų švietimas prisideda prie socialinių netolygumų mažinimo, vaikų ir jaunimo socialinės įtraukties didinimo Lietuvoje? Mokslinė problema detalizuojama šiais klausimais: 1. Kokie pokyčiai vyksta neformaliojo vaikų švietimo organizavime, siekiant padidinti vaikų socialinę įtrauktį ir pagerinti ugdymosi kokybę. 2. Kokie veiksniai lemia kokybišką, į socialinės įtraukties didinimą orientuotą neformaliojo vaikų švietimo organizavimą nacionaliniu, savivaldos ir teikėjų lygmeniu? 3. Ką reikėtų tobulinti, siekiant socialiai teisingo, socialinę atskirtį mažinančio neformaliojo vaikų švietimo organizavimo? Tyrimo objektas: Neformaliojo vaikų švietimo, finansuojamo tikslinėmis lėšomis pagal NVŠ krepšelio metodiką, organizavimas Lietuvoje. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti neformaliojo vaikų švietimo organizavimo procesą socialinių netolygumų mažinimo ir socialinės įtraukties didinimo kontekste. Tyrimo uždaviniai: 1) Teoriškai pagrįsti socialinių netolygumų mažinimo poreikį, įtraukaus ir kokybiško asmens ugdymosi, tvarios asmens ir visuomenės raidos; 2) Atskleisti neformaliojo vaikų ugdymosi ypatumus ir reikšmę socialiai teisingo, kokybiško ugdymosi kontekste; 3) Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, įvertinti neformaliojo vaikų švietimo Lietuvoje organizavimą, orientuotą į socialinių netolygumų mažinimo vaikų ir jaunimo tarpe. Pagrindiniai tyrimo rezultatai: Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 1) Lietuvoje vyksta reikšmingi ir visuotinai pripažįstami pokyčiai neformaliojo vaikų švietimo sistemoje: neformaliajam vaikų švietimui skiriamas tikslinis finansavimas net iš Europos Sąjungos lėšų, liberalizuotas teikėjų tinklas, kuriamos ir diegiamos edukacinės inovacijos nacionaliniu lygmeniu (Visos dienos mokykla, Kultūros pasas). Tai skatina socialinio, kultūrinio ir švietimo sektorių partnerystę, parodo sisteminį požiūrį, pripažįstant neformaliojo ugdymo(si) galią. 2) Skiriamų lėšų tiksliniam NVŠ finansavimui daugėja, didėja siūlomų NVŠ programų skaičius, vis daugiau vaikų pasinaudoja NVŠ krepšeliu ir renkasi NVŠ veiklas, tačiau siekiant, kad neformalus ugdymas būtų orientuotas į socialiai jautrias vaikų grupes, socialinės atskirties mažinimą reikia jo peržiūros. 3) Tyrimas atskleidė, kad tikslinga neformaliajam ugdymui suteikti daugiau laisvės, mažinant biurokratinius dalykus, peržiūrėti jo finansavimą ir organizavimą savivaldybėse, ypač nustatant veiklos prioritetus, siekiant įtraukti daugiau socialiai orientuotų žmonių, turinčių reikiamas kompetencijas darbui su socialiai jautriomis vaikų grupėmis ir pasitikėti jais, plėsti socialinę partnerystę, skatinti į NVŠ veiklų organizavimą švietimo pagalbos specialistus, ypač socialinius pedagogus, dalintis gerąja patirtimi savivaldos, regionų ir nacionaliniu lygmeniu. Darbe pateiktos rekomendacijos ir diskusinės įžvalgos yra reikšmingos teoriniu ir praktiniu aspektu. lt_LT
dc.description.abstract The concept of non-formal education emerged in the global education discourse during the “world education crisis” in late 1960s and early 1970s (Commbs, 1968). Non-formal education is involved for changing the educational situation in the context of sustainable development (UNESCO, 1972, Rogers, 2004; UNESCO, 2012; UNESCO, UNICEF, 2013). The construction of the Lithuanian non-formal education system of school-children has been started based on the General Education Concept of Lithuania (1992) and the Complementary Education Concept (1996) since Lithuania regained its Independence in 1990 and is still ongoing. The largest-scale reform of the non-formal education system of children started with adoption of a new version of the Law of the Republic of Lithuania on Education (2011), approval of the revised Concept of Non-formal Education of Children (2012), adoption of the State Education Strategy (2013-2022), the Concept of Good School (2015), approval of the Specification of the Procedure of Allocation and Use of the Funds for Non-formal Education of Children (2016, 2017, 2018) and introduction of the Concept of Full-day School (2018), (2018) as well as the Cultural Passport Concept (2018). The research question: What is the contribution being made by the non-formal education of children into reduction of the social inequality gap and enhancement of social inclusion of children and the youth in Lithuania? The object of research: Organization of non-formal education of children in Lithuania on the grounds of targeted funding in line with the „Methodology of the Basket Funding for Non-formal Education of Children“. The aim of research: To analyze the organization process of noon-formal education of children in the context of reduction of the social inequality gap and enhancement of social inclusion. The goals of research: 1. To provide theoretical substantiation of the need for reduction of social inequality, inclusive and high-quality self-education of the individual, and sustainable personal and social development. 2. To reveal distinctive features of non-formal education of children and its significance in the context of socially equitable and high-quality self-education. 3. To evaluate, based on empirical evidence, how changes that are being made in the non-formal education system of children contribute to reduction of social inequality among children and the youth in Lithuania. Methodology of research: Case study (Yin, 2003; Sousa, 2016; Baxter, Jack, 2008). Members of research: Providers of non-formal children education representing the national, municipal and institutional level. Results of research: With the applied methodology of a case study, the analysis of the organization of non-formal education of children on the grounds of targeted funding in line with the „Methodology of the Basket Funding for Non-formal Education of Children“ with a view to enhance social inclusion and reduce social inequality has been performed. The results of research described, conclusions and recommendations provided may contribute to improving non-formal education of children in Lithuania. en_US
dc.format.extent 68 p.
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Laisvai prieinamas internete / Free access lt_LT
dc.subject Neformalus vaikų švietimas lt_LT
dc.subject Socialiniai netolygumai lt_LT
dc.subject Ugdymo kokybė lt_LT
dc.subject Non-formal education en_US
dc.subject Social inequality en_US
dc.subject Quality of education en_US
dc.subject.other SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES
dc.title Neformalusis vaikų švietimas socialinių netolygumų įveikai lt_LT
dc.title.alternative Non-formal education of children to overcome social inequality en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika