Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Smurto artimoje aplinkoje ir socialinės komunikacijos sąveika (Kėdainių savivaldos atvejas)

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra lt_LT
dc.contributor.advisor Kvieskienė, Giedrė
dc.contributor.author Rozembergaitė, Eugenija
dc.date.accessioned 2019-01-17T19:55:25Z
dc.date.available 2019-01-17T19:55:25Z
dc.date.issued 2019-01-24
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/37042
dc.description.abstract Prevencinę smurto apraiškų veiklą įgyvendina nemažai institucijų: tai ir visų tipų ugdymo įstaigos, visuomeninės organizacijos, masinės visuomenės informavimo priemonės. Aktyviausiai prevencinė veikla yra akcentuojama policijos darbe. Įvertinant įvairių apskričių policijos veiklos suvestines pastebima, kad visose yra akcentuojami įvairūs prevencinės veiklos rodikliai, kas leidžia daryti prielaidą, jog policijos viena aktyviai įgyvendinamų policijos veiklos sričių yra prevencinė veikla. Tyrimo problema: Policijos ir NVO įgyvendinamos prevencines priemones dėl smurto apraiškų ir jo pasekmių. Tyrimo objektas: Smurto artimoje aplinkoje įveika. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti smurto artimoje aplinkoje įveiką per socialinę komunikaciją ir tinklinę partnerystę, remiantis Kėdainių savivaldos atveju. Atlikus tyrimą gautos pagrindinės išvados: Atliktas policijos pareigūnų nuomonės tyrimas atskleidė, kad policija vis dažniau bendradarbiauja su NVO, nes yra keičiamasi informacija, siekiama įgyvendinti bendrus prevencinius renginius, kurių metu didėja visuomenės informuotumas, akcentuojamas ir geriamas policijos įvaizdis, didėja NVO veiklos žinomumas, atsiranda visuomenės poreikis padėti teisėsaugos institucijoms spręsti smurto artimoje aplinkoje problemas. Atlikus NVO atstovų nuomonės tyrimą nustatyta, kad NVO su policija dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir tyrimo bendrauja nuolatos, nes to reikalauja bendrų tikslų – apsaugoti nukentėjusius asmenis – siekis. Bendradarbiavimo formos yra įvairios, tačiau aktyvinti ir dar labiau įvairinti veiklą trukdo mažas finansavimas. lt_LT
dc.description.abstract Preventive acts of violence are implemented by a number of institutions: all types of educational institutions, public organizations, NGO, mass media. The most active prevention activities are highlighted in police office work. Taking into account the police activity summaries of various counties, it is noted that all the indicators of preventive activity are emphasized, which makes it possible to assume that one of the actively implemented areas of police activity of the police is preventive activity. Research problem: Preventive measures taken by police and NGOs on violence and its consequences. Object of the study: Overcoming domestic violence. Aim of the MA study: To analyze the overcoming of domestic violence through social communication and network partnership based on Kėdainiai self-government. The main findings of the study were: A police survey conducted by police officers revealed that police are increasingly cooperating with NGOs as they exchange information, aim to implement joint preventive events that raise public awareness, accentuate and enhance the image of the police, raise awareness of NGO activities, and raise public awareness of the need to assist law enforcement authorities problems of domestic violence. An NGO opinion poll found that NGOs dealing with police for preventing and investigating domestic violence are in constant contact, as this requires a common goal of protecting victims. There are many forms of cooperation, but activating and diversifying activities is hampered by low funding. en_US
dc.format.extent 61 p.
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Viešai neprieinamas / No access lt_LT
dc.subject Smurtautojas lt_LT
dc.subject Problema lt_LT
dc.subject Smurtas lt_LT
dc.subject Abuser en_US
dc.subject Problem en_US
dc.subject Violence en_US
dc.subject.other SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES
dc.title Smurto artimoje aplinkoje ir socialinės komunikacijos sąveika (Kėdainių savivaldos atvejas) lt_LT
dc.title.alternative Interection of domestic violence and social communication (based on Kėdainiai self-government) en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika