Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

Mokyklos ir šeimos komunikacija sprendžiant mokyklos nelankymo problemas jaunimo mokyklose

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.contributor Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra lt_LT
dc.contributor.advisor Petruškevičiūtė, Auksė
dc.contributor.author Pilkienė, Vilma
dc.date.accessioned 2019-01-17T12:13:45Z
dc.date.available 2019-01-17T12:13:45Z
dc.date.issued 2019-01-24
dc.identifier.uri https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/37041
dc.description.abstract LR švietimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad privalomas ir valstybės garantuojamas ugdymas vykdomas iki 16 metų pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Kiekviena mokykla susiduria su nebaigusių, iškritusių iš mokyklos moksleivių problema. Mokyklos nelankymas - aktuali socialinė problema, kuri yra beveik kiekvienoje šiandieninėje mokymosi įstaigoje. Šiuolaikinė mokykla privalo anuliuoti ne tik žinomas mokyklos nelankymo priežastis, bet ir išsiaiškinti naujas – mažiau aptarinėjamas teorinėje plotmėje, neatitinkančias visuomenės stereotipų. Netradicinis, kūrybiškas šiuolaikinio vadovo ir jo komandos (t.y. pedagogų, tėvų) požiūris ir idėjinis susidomėjimas problema gali sustabdyti jos augimą visuomenėje. Darbo tikslas Ištirti komunikaciją tarp mokyklos ir šeimos sprendžiant mokyklos nelankymo problemas jaunimo mokyklose. Uždaviniai: 1. Aptarti komunikacijos reiškinį ir jo ypatumus įvairiose institucijose, siekiant įvairių komunikacija kaip priemonė mokyklos, šeimos ir mokinio jungčiai. 2. Pristatyti jaunimo mokyklos, orientuotos į mokymosi motyvacijos sugrąžinimą, fenomeną Lietuvos švietimo sistemoje. 3. Ištirti komunikacijos tarp mokyklos ir šeimos organizavimo modelius jaunimo mokyklose. 4. Sukurti pozityviosios komunikacijos modelį, siekiant mokyklos nelankymo įveikos. Tyrimo objektas Jaunimo mokyklos ir šeimos komunikacija Tyrimo metodai. 1. Teoriniai: mokslinės literatūros analizė. 2. Empiriniai: naudota turinio (content) analizė. 4 Nagrinėjant mokyklos ir šeimos komunikaciją ir siekiant sukurti efektyvų komunikacijos modelį, didžiausią dėmesį reiktų kreipti į dvipusę bei vienpusę komunikaciją su grįžtamuoju ryšiu. Ugdymo įstaigose komunikacija naudojama įvairiais tikslais: siekiant mokyklos tikslų įgyvendinimo, kuriant mokyklos bendruomenę, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą, įgyvendinant įvairias projektines veiklas ar sprendžiant aktualiausius mokyklai kylančius iššūkius, vienas iš kurių gali būti ir mokyklos nelankymas. Vienareikšmiškai galima teigti, kad jaunimo mokykloje mokiniams yra pilnai užtikrinamas švietimo prieinamumas socialinės rizikos grupės vaikams bei sudarytos visos sąlygos įgyti pagrindinį išsilavinimą. Jaunimo mokyklos siekia padėti vaikams ir jaunuoliams grįžti į nuosekliojo mokymosi sistemą. Jaunimo mokyklose egzistuoja mokyklos nelankymo problema. Galima išskirti šiuos svarbiausius mokyklos nelankymo įveikos aspektus: reguliariai klasės auklėtojas komunikuoja su dalyko mokytojais, socialiniais pedagogais, mokinio tėvais. Visuomet stengiasi išsiaiškinti mokyklos nelankymo priežastis ir problemas. Klasės auklėtojai ir socialiniai pedagogai naudoja visas įmanomas priemones komunikacijai su tėvais palaikyti. Tačiau tėvai yra pasyvūs, nerodo iniciatyvos komunikuojant su mokykla, visa iniciatyva kyla iš klasės auklėtojų ir socialinių pedagogų. Tėvų komunikavimą galima vertinti kaip vangų, nes mokinių tėvai nesidomi kaip mokiniams sekasi mokykloje. Tėvų ir mokyklos komunikavimą galima vertinti kaip nepakankamą, nors mokykla deda daug pastangų tėvai neturi noro ir nesistengia komunikuoti. Tėvų ir mokyklos komunikavimas yra viena iš svarbiausių mokyklos veiklos tobulinimo sričių. Komunikacijai tarp mokyklos ir šeimos gerinti gali padėti pedagoginis tėvų ir mokytojų švietimas, bendri renginiai ir diskusijos, naujos komunikavimo priemonės, tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklą. lt_LT
dc.description.abstract The Law on Education of the Republic of Lithuania stipulates that compulsory and state-guaranteed education shall be carried out for up to 16 years under the elementary and basic education frameworks programs. Each school faces the problem of early school leavers. School attendance is an urgent social issue that almost every school faces these days. Modern school must not only reveal the known causes of truancy, but also to find out the new - less discussed in the theoretical plane, which does not correspond to the stereotypes of society. Unconventional, creative attitude of the contemporary leader and his team (i.e., educators, parents) and ideological interest can stop the growth of truancy problem in society Aim of the thesis To study communication between school and family in solving school truancy problem in youth schools Goals: 5. To discuss the phenomenon of communication and its peculiarities in various institutions in order to use it as a tool for school, family and student connection. 6. To introduce the phenomena of youth school focused on restoring learning motivation in the Lithuanian education system. 7. To explore models of communication between school and family organization in youth schools 8. To create a model of positive communication to overcome truancy problem. Object of research Communication between youth school and family Methods of research 3. Theoretical: Analysis of scientific literature. 4. Empirical: used analysis of content. 6 When analyzing communication between school and family in order to create an effective communication model, the focus should be on two-way and one-way communication with feedback. Communication in educational institutions is used for a variety of purposes: to achieve school goals, to create a school community, to provide social pedagogical support, to implement various project activities, or to address the most pressing challenges facing the school, one of which may be non-attendance of school. It can be clearly stated that the youth school has full access to education for children of social risk group and all conditions for acquiring basic education are created. Youth schools seek to help children and young people return to a system of consistent learning. There is a problem of truancy in youth schools. The most important aspects of overcoming school truancy can be distinguished as a regular communication of class teacher with subject teachers, social educators, and pupil's parents, as well as constant attempt to find out the reasons and problems of not attending school. Tutors and social educators use all possible tools to support communication with parents. However, parents are passive, show no initiative in communicating with the school, the whole initiative comes from tutors and social educators. Parents' communication can be seen as sluggish because they are not interested in how the pupils are doing at school. Parent and school communication can be seen as inadequate, although the school puts a lot of efforts and parents do not want to communicate. Communication between parents and school is one of the most important areas of improvement at school. The pedagogical education of parents and teachers, joint events and discussions, new communication tools, the involvement of parents in school activities can help to improve communication between school and family. en_US
dc.format.extent 70 p.
dc.language.iso lt en_US
dc.rights Viešai neprieinamas / No access lt_LT
dc.subject Komunikacija lt_LT
dc.subject Nelankymas lt_LT
dc.subject Mokykla lt_LT
dc.subject Communication en_US
dc.subject Ruancy en_US
dc.subject School en_US
dc.subject.other SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES
dc.title Mokyklos ir šeimos komunikacija sprendžiant mokyklos nelankymo problemas jaunimo mokyklose lt_LT
dc.title.alternative School and family communication in solving school truancy problem in youth schools en_US
dc.type Magistro darbas / Master thesis


Dokumento failai

Dokumentas kolekcijoje

Rodyti pagrindinius duomenis

Paieška


Ieškoti

Mano paskyra

Statistika