Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

2. Daktaro disertacijos ir jų santraukos / Doctoral dissertations and their summaries

2. Daktaro disertacijos ir jų santraukos / Doctoral dissertations and their summaries

 

Rinkiniai

Nauji dokumentai

 • Valančė, Danguolė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-22)
  The aim of the present research is to determine the functions of focus particles in written Lithuanian on the basis of the analysis of contemporary usage and their role in a sentence or a text structure. Several research ...
 • Valančė, Danguolė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-22)
  Disertacijoje aprašomas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti pabrėžiamųjų dalelyčių funkcijas rašytinėje lietuvių kalboje, jų vaidmenį sakinio ar teksto struktūroje, remiantis jų vartosenos analize. Pabrėžiamųjų dalelyčių ...
 • Pansevič, Violeta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-08-29)
  The object of this dissertation research is educational path of Vilnius city dwellers which covers home education with a mother or private teachers’ help, primary education at confessional schools near churches, education ...
 • Pansevič, Violeta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-08-29)
  Šio disertacinio tyrimo objektas yra Vilniaus miestiečių mokslinimosi kelias, apimantis mokymąsi namuose su motinos ar privačių mokytojų pagalba, pradinius mokslus prie bažnyčių veikusiose konfesinėse mokyklose, lavinimąsi ...
 • Rudžianskaitė, Ieva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-06-05)
  The dissertation deals with the division of apophatic discourse. The problem of the apophatic discourse and its functioning is highlighted, showing the relationship between the Jacques Derrida’s deconstruction and negative ...
 • Rudžianskaitė, Ieva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-06-05)
  Disertacijoje nagrinėjamas apofatinio diskurso skilimas. Apofatinio diskurso problematika atskleidžiama, išryškinant Jacques’o Derrida dekonstrukcijos sąsajas su negatyviąja teologija, kaip apofatiniu kalbėjimu apie tai ...
 • Vaitonytė, Gintarė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-29)
  Based on the literary heritage of Parland, his articles and letters, the dissertation reveals for the first time the Kaunas and Helsinki texts that were given meaning by the modernist, non-canonical Finnish-Swedish writer. ...
 • Vaitonytė, Gintarė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-29)
  Disertacijoje pirmą kartą, remiantis Parlando literatūriniu palikimu, straipsniais ir laiškais, atskleidžiami modernisto, nekanoninio Suomijos švedų rašytojo įprasminti Kauno ir Helsinkio tekstai. Disertacijoje siekiama ...
 • Vasilionytė-Stašaitienė, Justė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-30)
  According to the data of field research conducted by the author the school community and traditions that consolidate it at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century are being investigated. The thesis ...
 • Vasilionytė-Stašaitienė, Justė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-30)
  Remiantis autorės atliktais lauko tyrimų duomenimis tiriama mokyklos bendruomenė ir ją konsoliduojančios tradicijos XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje. Disertacijoje aptariami mokyklos bendruomenės solidarumo konstravimo ...
 • Daukšaitė, Aurelija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-26)
  Disertacijos tikslas ― išanalizuoti trauminės patirties, susijusios su istoriniais įvykiais, tokiais kaip Antrasis pasaulinis karas, Holokaustas, tremtis po Antrojo pasaulinio karo ir Rugsėjo 11-oji, vaizdavimą šešiuose ...
 • Daukšaitė, Aurelija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-05-26)
  The aim of the dissertation is to analyse representation of traumatic experience related to historical events of World War Two, the Holocaust, deportations after World War Two, and 9/11 in six selected 21st century novels ...