Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

2. Daktaro disertacijos ir jų santraukos / Doctoral dissertations and their summaries

2. Daktaro disertacijos ir jų santraukos / Doctoral dissertations and their summaries

 

Rinkiniai

Nauji dokumentai

 • Dabašinskienė, Iveta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-04-13)
  The dissertation consists of three parts, which reveal the development of Lithuanian railways, architecture and urban peculiarities. The first part of dissertation The Development of Lithuanian railways focuses on the ...
 • Dabašinskienė, Iveta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2018-04-13)
  Disertacija sudarytas iš trijų dalių, kuriose atskleidžiama Lietuvos geležinkelių raida, architektūra ir urbanistiniai ypatumai. Pirmoje dalyje Geležinkelių raida Lietuvoje dėmesys telkiamas į Lietuvos geležinkelių tiesybos ...
 • Urmański, Antoni Kazimierz (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-22)
  The object of this research is the Zaberezinskis family among the political elite of the Grand Duchy of Lithuania: the association of the family's history (its genealogy, economic, political, foundational activity) with ...
 • Urmański, Antoni Kazimierz (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-22)
  Darbo objektas: Zaberezinskių giminė LDK politinio elito gretose. Giminės istorija (jos genealogija, ekonominė, politinė, fundacinė veikla) siejama su kitomis LDK giminėmis sudariusiomis artimiausia Jogailaičių dinastijos ...
 • Andrijauskaitė, Ugnė-Marija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-28)
  This dissertation uses the approach and research methods of old and new labour history and a new concept of the subject to investigate the problems which were not addressed in Lithuanian historiography before. In this ...
 • Andrijauskaitė, Ugnė-Marija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-28)
  Šioje disertacijoje naudojantis senosios ir naujosios darbo istorijos tyrimų prieigomis bei metodais, pasitelkus naują tyrimo objekto sampratą ir suformulavus iki šiol Lietuvos istoriografijoje nekeltas problemas, buvo ...
 • Petrulionytė, Justina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-14)
  The dissertation analyses city in Lithuanian literature. The strategies of representing Kaunas city in seven novels by contemporary authors urbanites are chosen for the case study: Tūla (1993) and Everyday to the War (2002) ...
 • Petrulionytė, Justina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-14)
  Disertacija tyrinėja miestą lietuvių literatūroje. Atvejo studijai pasirinktos Kauno miesto reprezentavimo strategijos septyniuose šiuolaikinių rašytojų miestiečių romanuose: Aleksandros Fominos Mes vakar buvom saloje ...
 • Šilingaitė, Sigita (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-08)
  A great influence on the current conception of aesthetics was made by the science of psychology which peaked at the end of the 20th c. – the first part of the 20th c. and emphasised the personality of the participant of ...
 • Šilingaitė, Sigita (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-08)
  Didelę įtaką šiandien vyraujančiai estetikos sampratai padarė XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje suklestėjęs psichologijos mokslas, tyrinėjęs svarbiausius gyvenimo klausimus ir visą dėmesį sutelkęs į estetinės patirties ...
 • Nefas, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-28)
  The dissertation addresses the expression of ideology of the paramilitary organisation –the Lithuanian Riflemen’s Union – in the Lithuanian society in the period 1919–1940. With reference to historiography and the sources, ...
 • Nefas, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-28)
  Disertacijoje yra nagrinėjama paramilitarinės organizacijos – Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m. Remiantis istoriografija ir iki šiol tik epizodiškai nagrinėtais šaltiniais ...
 • Balkus, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-24)
  The dissertation analyses the lithuanization of the society and public sphere in Kaunas city in 1918-1940. The term lithuanization in this work refers to: 1) the dissemination of the Lithuanian language in the public sphere; ...
 • Balkus, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-24)
  Disertacijoje nagrinėjamas visuomenės ir viešosios erdvės lituanizavimas Kauno mieste 1918–1940 m. Lituanizavimo terminu šiame darbe įvardijama: 1) lietuvių kalbos vartojimo sklaida viešojoje erdvėje, 2) modernios lietuvių ...
 • Valančė, Danguolė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-22)
  The aim of the present research is to determine the functions of focus particles in written Lithuanian on the basis of the analysis of contemporary usage and their role in a sentence or a text structure. Several research ...
 • Valančė, Danguolė (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-22)
  Disertacijoje aprašomas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti pabrėžiamųjų dalelyčių funkcijas rašytinėje lietuvių kalboje, jų vaidmenį sakinio ar teksto struktūroje, remiantis jų vartosenos analize. Pabrėžiamųjų dalelyčių ...
 • Pansevič, Violeta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-08-29)
  The object of this dissertation research is educational path of Vilnius city dwellers which covers home education with a mother or private teachers’ help, primary education at confessional schools near churches, education ...
 • Pansevič, Violeta (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-08-29)
  Šio disertacinio tyrimo objektas yra Vilniaus miestiečių mokslinimosi kelias, apimantis mokymąsi namuose su motinos ar privačių mokytojų pagalba, pradinius mokslus prie bažnyčių veikusiose konfesinėse mokyklose, lavinimąsi ...
 • Rudžianskaitė, Ieva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-06-05)
  The dissertation deals with the division of apophatic discourse. The problem of the apophatic discourse and its functioning is highlighted, showing the relationship between the Jacques Derrida’s deconstruction and negative ...
 • Rudžianskaitė, Ieva (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-06-05)
  Disertacijoje nagrinėjamas apofatinio diskurso skilimas. Apofatinio diskurso problematika atskleidžiama, išryškinant Jacques’o Derrida dekonstrukcijos sąsajas su negatyviąja teologija, kaip apofatiniu kalbėjimu apie tai ...

Daugiau