Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2004, nr. 13(41)

SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2004, nr. 13(41)

 • Meilius, Kazimieras (2004)
  Šio straipsnio tikslas - moraliniu, sociologiniu ir teisiniu požiūriu pažvelgti į žmogų, turintį vertybių hierarchiją, kadangi, jo nuomone, toks vertybių suskirstymas laiduoja saugų gyvenimą, jo būtį, santykį su Dievu bei ...
 • Misztal, Henryk (2004)
  Šiame straipsnyje aptariamas dviejų sąvokų - tobulumo ir šventumo, t. y. pašvenčiamosios malonės gyvinamo tobulumo, - ryšys. Abi sąvokos labai senos, jos visuomet siejamos su religija. Šventumo sąvoka buvo vartojama jau ...
 • Dulskis, Romualdas (2004)
  Pašaukimų sielovada kyla iš paties Bažnyčios slėpinio. Teologinis šios sielovados pagrindas glūdi suvoktyje, kad Bažnyčia savo esme yra mysterium vocationis - pašaukimo slėpinys. Todėl visi krikščionys turi malonę ir pareigą ...
 • Eidukaitytė, Aušra (2004)
  Straipsnyje analizuojami Bažnyčios dokumentai, atskleidžiantys krikščionių dalyvavimo politikoje svarbą, pateikiama tyrimo apie tikinčiųjų požiūrį į tikėjimo ir politikos santykį analizė. Šiandieninėje visuomenėje vyrauja ...
 • Puzaras, Petras (2004)
  Kunigas Motiejus Valančius (Wolonczewskis), nuo 1850 m. vyskupas, 1848 m. parašė istorinį veikalą "Žemajtiu Wiskupiste". Remdamasis šiuo veikalu straipsnio autorius aprašo žymesnius Žemaičių vyskupijos vyskupus, valdžiusius ...
 • Lileikis, Saulius (2004)
  Straipsnyje atskleisti altruizmo koncepcijos ištakų bei raidos momentai ir, remiantis dorovinės pozicijos koncepcija, kuri implikuoja žinias apie dorovines vertybes, dorovinius požiūrius ir su jais susijusius išgyvenimus, ...
 • Obelenienė, Birutė; Pukelis, Kęstutis (2004)
  Straipsnyje nagrinėjamos pasaulinės reprodukcinės ideologijos bruožai ir jos įtaka formuojant žmogaus pasaulėžiūrą. Remiantis dokumentų analize pateikti pasaulinės reprodukcijos ideologijos skleidimo Lietuvoje pavyzdžiai. ...
 • Vainilavičiūtė, Vida; Roščenkovaitė, Edita (2004)
  Mūsų laikais reikalingas ne mažesnis pasauliečių uolumas, tai yra šiandieninėmis sąlygomis reikia žymiai veiksmingesnio ir platesnio jų apaštalavimo“ (Apostolicam Actuositatem, 1). Kad apaštalavimas būtų veiksmingas, t.y. ...
 • Zulumskytė, Aušrinė (2004)
  Straipsnyje analizuojamas suaugusiųjų požiūris į tikėjimo reikšmę gyvenime. Akcentuojamos ugdymo ir saviugdos galimybės vesti į tikėjimą ir stiprinti jį ne tik vaikystėje ar ankstyvoje jaunystėje, tačiau bet kokiu amžiaus ...
 • Būgaitė, Elena (2004)
  Straipsnio tikslas - atskleisti tikėjimo liudijimą veikiau ne kaip Apreiškimo formą, bet kaip asmenį prakalbinantį įvykį, kaip nepakeičiamą tikėtinumo motyvą. Pabrėžiama liudijimo kilmė, savybės ir svarba nūdienos aplinkybėmis. ...
 • Kazakevičienė, Milda (2004)
  Straipsnyje aptarti F. Chopino ir F. Liszto asmenybės bruožai, jų pasaulėjautos ypatumai. Ieškant religinių pažiūrų ir kūrybos sąsajų, remtasi epistoliniu palikimu, svarbiausiomis muzikologų monografijomis, muzikinio ...
 • Lileikienė, Veronika (2004)
  Šiame straipsnyje, remiantis literatūros šaltiniais bei apklausos duomenimis, tiriami Inkaklių ir Kretingos lurdai, atskleidžiama šių lurdų įtaka žemaičių solidarumui per įvairius renginius ir kitokią veiklą.
 • Motuzas, Alfonsas (2004)
  Kryžių kalno kultas yra pranciškoniškos kultūros palikimas Lietuvoje. Natūralu, kad nuo 2000 metų prie jo veikia pranciškonų vienuolynas ir toliau skleisdamas pranciškoniškąją kultūrą.
 • Račiūnaitė, Rasa (2004)
  Straipsnyje nagrinėjamos krikščioniškosios vertybės lietuvių šeimos papročiuose (gimtuvėse, krikštynose, vestuvėse ir laidotuvėse) nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų. Darbas grindžiamas lauko tyrimais, autorės atliktais ...
 • Skurdenienė, Irena (2004)
  Straipsnyje analizuojama religinė XIX a. vidurio lietuvių literatūros vaizduosena ir stilistika. Retorinis požiūris į religinio diskurso komunikacinius tikslus, vertybines nuostatas leidžia kalbėti apie šiuo laikotarpiu ...
 • Truskauskaitė, Vitalija (2004)
  Straipsnyje nagrinėjami 1990-2002 metais sukurti Lietuvos dramos teatrų spektakliai. Tyrimo objektas - sakraliniai motyvai profesionaliojo teatro pastatymuose. Spektakliai aptariami atsižvelgiant į sakralinio teatro istorijos ...