Vytauto Didžiojo universiteto
e. publikacijų talpykla
(VDU ePub)

SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2005, nr. 16(44)

SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2005, nr. 16(44)

 • Misztal, Henryk (2005)
  I fedeli hanno voluto di proclamare santo il Papa Giovanni Paolo II subito dopo la morte. Dal punto di vista di diritto canonco il culto pubblico dei servi di Dio chi non sono beatificati o canonizzati è proibito nella ...
 • Kulpys, Žydrūnas (2005)
  Abortion is not only a sin; it is also a crime as Canon Law describes it. The paper deals with the issue of abortion from the Canon Law's perspective. Not every sin of abortion is at the same time a crime in the legal ...
 • Rumšas, Robertas (2005)
  Straipsnio tikslas – apžvelgti Europos Sąjungos valstybių teisines normas, reguliuojančias Bažnyčių ir valstybės santykius. Ši valstybės teisės dalis, reguliuojanti Bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių juridinius ...
 • Smilgys, Petras (2005)
  Šiame straipsnyje aptariama tik labai nedidelė šios be galo plačios temos dalis; ji bus išdėstyta keliuose straipsniuose, taip pat bus konkrečiai pateikiama Lietuvos Vyskupų Konferencijos dalinė teisė. Aktualiu straipsniu ...
 • Kėvalas, Kęstutis (2005)
  Straipsnyje aptariama popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikoje „Centesimus annus“ nagrinėjama laisvosios rinkos samprata, jos tikslai ir veikimo sąlygos. Dabartinė Lietuvos ekonomikos raida pagrįsta laisvosios rinkos ekonomine ...
 • Žemaitis, Kęstutis (2005)
  Straipsnyje nagrinėjama vienos Vilkaviškio vyskupijos parapijos – Šunskų – istorinė raida. Ši bendruomenė jau egzistavo, kai didelė Užnemunės dalis priklausė Vilniaus vyskupijai. Šunskai ilgą laiką buvo Vilkaviškio vyskupijos ...
 • Būgaitė, Elena (2005)
  Straipsnio tikslas – gilintis į Josepho Maréchalio (1878–1944) tiesos paiešką, sulaukusią reikšmingo tęstinumo, ypač Karlo Rahnerio darbuose. Siekiama išryškinti Josepho Maréchalio minties savitumą – tarpininko vaidmenį ...
 • Liobikienė, Nijolė (2005)
  Remiantis literatūros šaltinių ir archyvinių dokumentų analize, aprašoma katalikiškų šeimos centrų raida, turint galvoje sistemų teorijos perspektyvą, kaip naujas, iki šiol moksliniu požiūriu netyrinėtas reiškinys. Išskiriami ...
 • Daunoravičienė, Gražina (2005)
  Straipsnyje aptariamas moteto žanro specifikos klausimas, akcentuojant jo priskyrimą bažnytinei muzikai (musica ecclesiastica). Tyrinėjamos moteto istorinės raidos sąsajos su XII–XVI a. muzikos kompozicijos novacijomis ...
 • Mažintas, Egidijus (2005)
  Straipsnyje analizuojamos iki šiol menkai tetyrinėtos Miko Petrausko JAV įkurtos lietuviškos konservatorijos pedagoginės idėjos, gvildenami jo asmenybės sociokultūriniai parametrai, apibūdinami konservatorijos ugdymo ir ...
 • Bagrowicz, Jerzy (2005)
  Socialinės ir kultūrinės pervartos, vykstančios nuo XX amžiaus pabaigos, turėjo ir tebeturi didžiulę įtaką žmogaus ugdymo sampratai. Ugdymo sampratai itin didelę įtaką daro vadinamasis postmodernizmas. Tarp kitų postmodernizmo ...
 • Buckley, Thomas (2005)
  Šiame straipsnyje aptariamos dvidešimtojo amžiaus ir divdešimt pirmojo amžiaus pradžios kultūros sampratos ir kultūrinė įvairovė, pasitelkus etnologų (Claude Levi-Strauss, Clifford Geertz) ir filosofų (Tzvetan Todorov, J. ...
 • Burski, Krzysztof (2005)
  Medijos tapo viena iš svarbiausių ir nuolat besiplėtojančių šiuolaikinio žmogaus gyvenimo sričių. Dėl medijų įtakos daugelis kultūros ir susižinojimo sričių iš esmės pasikeitė. Medijos paveikė ir dvasingumą. Šiame straipsnyje ...
 • Charles, Alec (2005)
  Slavojus Zizekas išties yra vienas iš žymiausių šiuolaikinių Europos kultūros filosofų. Ypatingas jo veikalų intelektualinis sudėtingumas dažnai atrodo itin priešingas jo dažnai analizuojamiems ir pateikiamiems kaip ...
 • Dębiński, Józef (2005)
  Straipsnyje nagrinėjamos Vatikano II Susirinkimo ir XX a. pabaigos popiežių ištarmės apie tikinčiųjų ir netikinčiųjų bendradarbiavimo taikos, laisvės ir teisingumo labui galimybes, aptariamas bendradarbiavimas įveikiant ...
 • Dulskis, Romualdas (2005)
  Pašaukimų sielovada nūdien privalo turėti ekumeninį matmenį. Pasaulyje, kuriame juntamas gilus krikščionių vienybės ir autentiškų dvasinių vertybių troškimas, Bažnyčios pirmos turi duoti broliškumo, stipresnio už bet kokį ...
 • Gorbacevica, Lilija (2005)
  Autorė svarsto gyvenimo prasmės suvokimo nuo Renesanso iki mūsų laikų klausimą. Renesanso laikotarpiu pakito kai kurie vertybiniai prioritetai ir šie pokyčiai paplito vėlesniais amžiais. Naujųjų vertybių formavimosi ir ...
 • Kalinowski, Wojciech (2005)
  Straipsnis „Kunigų pastoracijos ateitis“ tęsia ir papildo 15-ajame „Soter“ numeryje publikuotą straipsnį „Mozūrijos kunigų dvasingumas“. Pastoracinių – teologinių darbų metodika grindžiama schema: Kaip turi būti? Kaip yra? ...
 • Motuzas, Alfonsas (2005)
  Šio straipsnio tikslas – atskleisti Kryžių kalne skambančios apeiginės latvių ir lietuvių maldininkų muzikos sąsajas ir skirtumus. Atlikta mokslinės medžiagos analizė pagrindžia darbe iškeltą hipotezę, kad latvių ir lietuvių ...
 • Mróz, Mirosław (2005)
  Šiuolaikiniams universitetams kyla pavojus tiek teoriškai, tiek praktiškai prarasti ryšio tarp intelekto ir moralės suvokimą. Esminis klausimas: ar proto laisvė yra autonomiška? Išties tai klausimas apie tiesos galimybę ...

Daugiau