Vytautas Magnus University
e-Publication Repository
(VMU ePub)

5. Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroniniai dokumentai / University master's theses, doctoral dissertations and their summaries

5. Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroniniai dokumentai / University master's theses, doctoral dissertations and their summaries

Recent Submissions

 • Urmański, Antoni Kazimierz (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-22)
  The object of this research is the Zaberezinskis family among the political elite of the Grand Duchy of Lithuania: the association of the family's history (its genealogy, economic, political, foundational activity) with ...
 • Urmański, Antoni Kazimierz (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-22)
  Darbo objektas: Zaberezinskių giminė LDK politinio elito gretose. Giminės istorija (jos genealogija, ekonominė, politinė, fundacinė veikla) siejama su kitomis LDK giminėmis sudariusiomis artimiausia Jogailaičių dinastijos ...
 • Bortkevičienė, Virginija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-22)
  Darbe siekta atskleisti verslumo mokymosi transformacijas verslo veiklose išryškinant verslumo mokymosi būdus ir identifikuojant verslumo mokymosi patirtis. Tyrimas grindžiamas kokybinės tyrimų metodologijos paradigma, ...
 • Bortkevičienė, Virginija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-22)
  The dissertation aims to reveal the transformations of entrepreneurial learning into business activities by highlighting the entrepreneurial learning pathways and identifying entrepreneurial learning experiences. This ...
 • Andrijauskaitė, Ugnė-Marija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-28)
  This dissertation uses the approach and research methods of old and new labour history and a new concept of the subject to investigate the problems which were not addressed in Lithuanian historiography before. In this ...
 • Andrijauskaitė, Ugnė-Marija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-11-28)
  Šioje disertacijoje naudojantis senosios ir naujosios darbo istorijos tyrimų prieigomis bei metodais, pasitelkus naują tyrimo objekto sampratą ir suformulavus iki šiol Lietuvos istoriografijoje nekeltas problemas, buvo ...
 • Razma, Ainis (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-19)
  In the run of two decades since becoming the independent state, Uzbekistan has manifested sharp turns in its foreign policy by changing geopolitical partners, entering and leaving various international organizations and ...
 • Razma, Ainis (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-19)
  Per pirmuosius dvidešimt nepriklausomybės metų Uzbekistanas vykdė užsienio politiką, kurioje buvo gausu staigių ir netikėtų pokyčių, geopolitinės orientacijos kaitaliojimų, įstojimų ir pasitraukimų iš įvairių tarptautinių ...
 • Rusinaitė, VIktorija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-18)
  Baltarusijoje sąlygos nevyriausybinėms organizacijoms veikti yra nepalankios, todėl dalis organizacijų ir pavienių aktyvistų persikelia į kitas šalis norėdami tęsti savo veiklą. Pilietinių paskatų migrantus ir žmones, kurie ...
 • Rusinaitė, Viktorija (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-18)
  Engaging in civil society activities in Belarus is a challenge, thats why some organisations and activists move between two countries in order to continue their civic activities. In this thesis, we describe such people as ...
 • Petrulionytė, Justina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-14)
  The dissertation analyses city in Lithuanian literature. The strategies of representing Kaunas city in seven novels by contemporary authors urbanites are chosen for the case study: Tūla (1993) and Everyday to the War (2002) ...
 • Petrulionytė, Justina (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-14)
  Disertacija tyrinėja miestą lietuvių literatūroje. Atvejo studijai pasirinktos Kauno miesto reprezentavimo strategijos septyniuose šiuolaikinių rašytojų miestiečių romanuose: Aleksandros Fominos Mes vakar buvom saloje ...
 • Žemaitė, Irma (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-15)
  Global warming has a particularly strong impact on the seasonal development of trees at temperate latitudes. In this research according to long-term phenological / meteorological data, earlier timing of the beginning of ...
 • Žemaitė, Irma (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-15)
  Klimato kaita yra stipriai paveikusi augalų sezoninį vystymąsi visame pasaulyje, o didžiausi pokyčiai pastebėti Šiaurės pusrutulyje. Šiame darbe, naudojant ilgamečių fenologinių / meteorologinių stebėjimų duomenis, nustatyta, ...
 • Šilingaitė, Sigita (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-08)
  A great influence on the current conception of aesthetics was made by the science of psychology which peaked at the end of the 20th c. – the first part of the 20th c. and emphasised the personality of the participant of ...
 • Šilingaitė, Sigita (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-12-08)
  Didelę įtaką šiandien vyraujančiai estetikos sampratai padarė XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje suklestėjęs psichologijos mokslas, tyrinėjęs svarbiausius gyvenimo klausimus ir visą dėmesį sutelkęs į estetinės patirties ...
 • Nefas, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-28)
  The dissertation addresses the expression of ideology of the paramilitary organisation –the Lithuanian Riflemen’s Union – in the Lithuanian society in the period 1919–1940. With reference to historiography and the sources, ...
 • Nefas, Mindaugas (Vytauto Didžiojo universitetas, 2017-09-28)
  Disertacijoje yra nagrinėjama paramilitarinės organizacijos – Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m. Remiantis istoriografija ir iki šiol tik epizodiškai nagrinėtais šaltiniais ...
 • Stonkus, Petras (2017-11-24)
  Magistro darbo tikslas – nustačius ir įvertinus vartotojų bei ekspertų įžvalgas apie elektronines atsiskaitymo sistemas internete, parengti pasiūlymus elektroninių atsiskaitymų sistemų tobulinimo kryptyje. Teorinėje dalyje ...
 • Poderytė, Ieva (2017-11-24)
  Baigiamojo darbo tikslas – parengti konferencijų turizmo plėtros Kauno mieste plano modelį viešajai įstaigai „Kaunas IN“. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje dalyje ...

View more