Kauno istorijos metraštis 2008, nr. 9

 • Rimša, Edmundas (2008)
  Viduramžių beraštėje visuomenėje, kai žodinį susitarimą pakeitė raštininkų (notarų) pagal specialų formuliarą sudarytas dokumentas, antspaudas tapo svarbiausia jo legitimacijos priemone. Prispaudus antspaudą su savininko ...
 • Varsackytė, Rasa (2008)
  Šio straipsnio objektas – religinės ir valstybinės šventės bei iškilmės (aukštų svečių sutikimai) XVII–XVIII a. Kaune. Tyrimo tikslas – rekonstruoti ir pristatyti minėto laikotarpio kauniečių šventines tradicijas. Tyrinėdami ...
 • Urbaitytė, Rita (2008)
  Šiame straipsnyje persikelsime į XVIII amžių ir, remdamiesi neskelbtais magistrato posėdžių protokolais, apžvelgsime cechų atstovų dalyvavimą sprendžiant miestui aktualias problemas, miestiečių bendruomenės prisiekusiųjų ...
 • Civinskas, Remigijus (2008)
  Šiame straipsnyje bandoma nustatyti pagrindinius Kauno amatininkų cechų raidos ypatumus bei, remiantis Kauno mėsininkų cecho atvejo analize, nustatyti cechų organizacijos, profesinės veiklos bruožus. Nagrinėti amatininkų ...
 • Girkus, Romualdas; Urbanavičius, Viktoras (2008)
  Valstybės informacinio aprūpinimo reikmėms yra topografiškai kartografuojama jos teritorija, kad sudaryti teritorijos žemėlapiai teiktų geografinės vietovės ir jos urbanizacijos charakteristikas. Topografinis kartografavimas ...
 • Laukaitytė, Regina (2008)
  Tyrinėtojai jau yra analizavę įvairius Kauno rusų bendruomenės istorijos aspektus ir tiesiogiai tam skirtuose, ir tautinių mažumų problematiką atspindinčiuose darbuose. Iki šiol paskelbti tyrimai rodo didžiausią susidomėjimą ...
 • Bloznelis, Mindaugas; Zimnachaitė, Aldona (2008)
  2006 m. sukako 100 metų Šv. Kazimiero draugijai, tačiau šiandien mažai kas žino apie jos veiklą, uždavinius ir įtaką Lietuvos tautiniam ir valstybiniam atgimimui. Šis straipsnis sudarytas iš dviejų dalių: „Šv. Kazimiero ...
 • Dručkus, Gintaras (2008)
  Šio straipsnio tikslas – pirminių šaltinių duomenimis papildyti apie CVA kūrimąsi rašiusių autorių pateiktus duomenis, atskleisti, kaip ir kodėl Kaune kūrėsi Lietuvos centrinis valstybės archyvas, kas stovėjo prie ...
 • Girkus, Romualdas; Lukoševičius, Viktoras (2008)
  Miestų planai yra istorinio paveldo dalis. Jų nagrinėjimas padeda atskleisti miestų genezės ir augimo istoriją. Miesto planas atspindi miesto raidą, nusako bendruosius jo problematikos bruožus, o nauji planai atveria naujus ...
 • Milerytė, Giedrė (2008)
  XX a. pradžioje baigėsi laivybos epocha, buvo tiesiami geležinkeliai, plentai. Upės ėmė prarasti savo svarbą. Kokią vietą upės Kauno miesto gyvenime užėmė tarp dviejų pasaulinių karų, kiek jos įtakojo ekonomiką bei kultūrinį ...
 • Jurevičiūtė, Aušra (2008)
  Šio straipsnio tikslas supažindinti su Karo muziejaus kūrimo procesu ir atskleisti jo vaidmenį kuriant įvairių švenčių tradicijas, kurios auklėjo to meto visuomenę meilės tėvynei dvasia. Šis straipsnis – pirmas bandymas ...
 • Lietuvninkaitė, Nijolė (2008)
  Straipsnio tikslas – ištirti 1922–1940 metais VDU vykusias parodas ir atskleisti jų visumos vaizdą, siekiant įžvelgti organizavimo paskatas bei ryšį su laikinosios sostinės kultūrine erdve. Turimais duomenimis, aptariamu ...
 • Ivanovas, Bernaras (2008)
  Tarpukario Lietuvoje vyko aktyvūs lietuvių tautinės tapatybės raidos procesai. Iškilo tautinės valstybės, tautinio pašaukimo bei santykių su kitomis tautinėmis grupėmis klausimai. Atsakant į šiuos klausimus buvo svarbūs ...
 • Tomaszewski, Patryk (2008)
  LULSS iniciatyva 1927 m. buvo sušauktas Lietuvos Lenkų Akademinio Jaunimo suvažiavimas. Tai buvo pirmasis žingsnis, siekiant suorganizuoti lenkų jaunimą, kilusį iš Lietuvos ir išbarstytą po įvairius Europos universitetus. ...
 • Pakštalis, Arvydas (2008)
  XX a. ketvirtą dešimtmetį apimantys tyrinėjimai, skirti Kaunui, ilgą laiką buvo koncentruoti ties Lietuvos politine istorija. Šis straipsnis turėtų bent kiek atskleisti kiek kitokią, bohemiškąją, Kauno pusę. Pagal tarptautinių ...
 • Kušlys, Gintaras (2008)
  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Kristupo Paco fundacijos dėka XVII a. II p. įkurtos Pažaislio kamaldulių vienuolijos materialus paveldas1, kaip žinia, per šimtmečius ne kartą kentėjęs, pvz., 1832–1914 m. arba ...
 • Boguševičius, Domas (2008)
  Žinome, kad Bonawenturos iš Kochanowo slapyvardžiu savo tekstus pasirašinėjo Leonas Potockis (1799-1864) – Lenkijos karalystės pėstininkų generolo sūnus, memuaristas ir rašytojas, dar žinomas Pono Kamertono literatūriniu ...
 • Vitkutė, Justina (2008)
  XIX a. – XX a. sandūroje lietuvių tautinio atgimimo sąjūdis skatino siekius puoselėti gimtąjį žodį ir kultūrą, gausinti apsišvietusių lietuvių skaičių. Antai G. Petkevičaitė-Bitė ir kiek vėliau J. Tumas-Vaižgantas ragino ...
 • Stoliarovas, Andriejus (2008)
  Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos pusėje veikė lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) batalionai, kitaip – lietuvių policijos batalionai (Litauische Schutzmannschafts Bataillone, Schutzmannschaft der Ornungspolizei, ...
 • Girchis Shetty, Martin (2008)
  XXI amžiuje išgyvename informacijos technologijų transformacijas. Atrodo, netrukus visos žmonijos žinios nuo antikinės filosofijos iki naujausių kvantinės fizikos atradimų taps prieinamos bet kam, bet kur ir bet kada. ...

Daugiau